ingilizce istiklal marşı turkish national anthem

 
 
 

turkish flag

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Birgün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927

Sonsuza değin düşüncemizde...

   
 

turkish flag

O Turkish Youth!

Your first and foremost duty is to defend and protect Turkish independence and the Turkish Republic for all eternity.

This is the very foundation of your existence and of your future. This foundation is your most precious treasure. In future ages, too, there will be those
at home and abroad who are maleficent and desirous of depriving you of this treasure. If, some day, you find yourself in a position in which you have to defend your independence and your Republic, you must not tarry to weigh the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavourable. The enemies conspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. By force or by ruse, all citadels of your beloved fatherland may have been captured, all shipyards taken, all its armies disbanded and every part of the country may have been put under de facto occupation. Even graver and more distressing than all these circumstances, those who hold and exercise the power within the country may prove unwitting, misdirected and even treasonous. Furthermore, they may have indentified their personal interests with the political designs of the invaders. The nation may have fallen into complete destitution, may be in a worn-out and exhausted state.

O Sons and Daughters of future Turkish generations! Even under such circumstances and conditions, your mission is to save Turkish independence and the Turkish Republic. All the mighty strength that you will need exists in the noble blood a-flowing in your veins!

Sonsuza değin gönlümüzde...

 
 

Ulusal Marşımız...

  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl;
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

The Turkish National Anthem
  Fear not! Never shall ebb this crimson flag aflow through dawns
Not, unless the last hearth ablaze upon this land dies out.
You are our nation's star, you will shine on!
Ours you are, you may only belong to us!

Frown not! O coy crescent;
Smile upon this heroic nation -- why this anger, this rage? --
Our blood shed for you may not otherwise become sanctified
This nation of believers deserves independence as their natural right!

[Translated by Yalçın İzbul]

Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!

My mortal being will no doubt become earth one day ; but

the Turkish Republic will live for all eternity!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ne mutlu Türküm diyene!

How blessed is one who can say "I am a Turk!"

 
 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

"Atatürk" is now a generic name, meaning positive science, civilization, progressivism, and, above all, love of the Nation, respect for all nations,  and freedom and independence for all.

 

"Whenever we are in trouble we ask for his help. This man, in spite of his death, is still alive, standing like a torch with flames against any threat of darkness to our country. The moment we leave him, our days will turn to night." -- Hasan Âli Yücel  "Onu terkettiğimiz gün, günlerimiz geceye dönüşecektir..."

 

Atatürk says,

"To understand me, you need not necessarily see my face in person. To feel and understand my thoughts and feelings will be sufficient." -- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir..."

“The day I set foot in Samsun in May 1919, I had no material power in my hands. It was only the highest spiritual power that stems from the nobility of the Turkish Nation that filled my conscience. Trusting only to this power and my Nation I set upon my mission.”  -- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
"Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete ve bütün milletime güvenerek işe başladım."

Atatürk

Evet... Yüzyıl önce ateşle imtihan edildik; ve

O'nun önderliğinde, Osmanlı'nın küllerinden dirilip,

BAĞIMSIZ SAYGIN BİR ULUS olmayı öğrendik...

Atatürk

"Independence, by its very nature, means complete independence in political, fiscal, economic, judicial, military -- in short,  in all national matters." -- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  "İstiklali tam denildiği zaman tabii ki siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, her hususta istiklali tam demektir."

Atatürk

30 yıldır, birilerinin aracılığı ile, BORÇ PARA testine tabi tutulduk; gururumuzu ve ahlakımızı yitirdik.

Şimdi de (2001-2011), birilerinin aracılığı ile,  ZEKA testinden geçiyoruz ve dağılmak üzereyiz...

Ulu ağaca balta vurmuşlar; "Neyleyim, sapı bendendir," demiş...

Atatürk

 

We Are So Much In Debt To Him...

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, the founder of the Turkish Republic and its first President, stands as a towering figure of the 20th Century. Among the great leaders of history, few have achieved so much in so short period, transformed the life of a nation as decisively, and given such profound inspiration to the world at large.

As President for 15 years, until his death in 1938, Mustafa Kemal Atatürk introduced a broad range of swift and sweeping reforms -- in the political, social, legal, economic, and cultural spheres -- virtually unparalleled in any other country.

 

Bu, Türklerin Yeniden Doğuşuydu... This was the Turkish Renaissance...

1. Political Reforms

Abolition of the Sultanate (November 1, 1922)
Saltanatın Kaldırılması
Proclamation of the Republic (October 29, 1923)
Cumhuriyetin İlanı
Abolition of  the Caliphate (March 3, 1924)
Halifeliğin Kaldırılması

2. Social Reforms

Recognition of equal rights for men and women (1926 - 1934)
Kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması
Reform of Headgear and Dress (November 25, 1925)
Şapka ve kıyafet devrimi
Closure of shrines and dervish lodges (November 30, 1925)
Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması
Law on family names (June 21, 1934)
Soyadı kanunu
Abolishment of titles and by-names (November 26, 1934)
Lâkap ve unvanların kaldırılması
Adoption of international calendar, hours and measurements (1925 - 1931)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü

3. Legal Reforms

Abolishment of the Canon Law (1924 - 1937)
Mecelle'nin Kaldırılması
Transfer to a secular law structure by adoption of Turkish Civil Code and other laws (1924 - 1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi

4. Reforms in the Fields of Education and Culture

Unification of education (March 3 1924)
Öğretimin birleştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Adoption of the new Turkish alphabet (November 1, 1928)
Yeni Türk harflerinin kabulü
Establishment of Turkish Language and History Institutions (1931 - 1932)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
Regulation of the university education (May 31, 1933)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi
Breakthrough investments in the fine arts
Güzel sanatlarda büyük atılımlar

5. Economic Reforms

Abolishment of the tithe
Âşârın kaldırılması
Agricultural subsidies and establishment of model farms 
Tarımsal teşvikler ve örnek çiftlikler kurulması
Legislation on Industrial Incentives, establishment of various industrial complexes
Sanayii Teşvik Kanunu'nun çıkarılması, Çeşitli sanayi tesisleri kurulması,
1st and 2nd Development Plans (1933-1937)
I. ve II. Kalkınma Planları

Development of transportation networks and especially of great railways Ulaşım ağları ve özellikle demiryollarının geliştirilnesi

 

AtatürkQUOTES ON ATATÜRK

"I learned about Mustafa Kemal Atatürk from someone who knows him very well. As I was speaking to the Foreign Affairs Minister of the Soviet Union, Litvinov, he told me that the most valuable and interesting leader in the world does not live in Europe but beyond the Straits in Ankara and that he was the President of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk."  --  Franklin D. Roosevelt

"The name of Atatürk reminds mankind of the historical success of one of the greatest men of this century: His inspirational leadership of the Turkish Nation, his open view in understanding the modern world and his might and courage as a military leader." -- John F. Kennedy

"Atatürk was a statesman, a military leader, and one of the greatest leaders of our century. I am proud to be one of Atatürk's loyal friends." -- Gen. Douglas MacArthur

"The death of Atatürk, who had saved Turkland during the War and revived the Turkish Nation after the War, is a great loss, not only for his country, but also for Europe as well."  -- Sir Winston Churchill

 

Atatürk

 

 Almanak Anasayfa'ya Dönüş

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mutlu türküm diyene

 

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE     ÖZDEYİŞLER     ESKİ SAYILAR

KAYNAKLAR     DERGİ EKLERİ     FIKRALAR     KARİKATÜR     KONUŞMA DİLİ